Головна » Файли » Нормативні документи з освіти » Навчальнi програми для 1-4 класiв

Загальнонавчальнi умiння i навички
12.08.2016, 12:08

Успішність навчальної діяльності учнів великою мірою визначається рівнем оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:

● навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання: посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Рух пальців під час зображення графічних фігур. Рух кисті і передпліччя уздовж рядка в процесі виконання графічних вправ).

загальномовленневі (формування умінь висловлюватися, працювати з текстовою інформацією);

загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал);

контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

Загальні види загальнонавчальних умінь і навичок функціонують у системі міжпредметних зв’язків і формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу з різних предметів та обов’язкового врахування попереднього рівня оволодіння ним.

Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл по класах може уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.

У кожному наступному класі розвиваються вміння і навички, формування яких відбулося в попередньому.

 

1 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

добирати індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладати його в належному порядку;

включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватись єдиних вимог до оформлення письмових завдань;

практично розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладинка, корінець, сторінка), користуватися закладкою;

дотримуватися правильної постави під час читання і письма;

співпрацювати в парі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;

зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене;

запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

з повагою звертатися до вчителя, учнів.

Загальні вміння:

виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо;

знаходити у двох об’єктів однакові, схожі і різні зовнішні ознаки;

зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання;

виконувати завдання за зразком і аналогією.

Контрольно-оцінні вміння:

 знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи зі зразком і орієнтирами вчителя;

  оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі та ін.).

 

2 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

дотримуватися режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань;

 самостійно добирати необхідне навчальне приладдя і підтримувати порядок на робочому місці;

 орієнтуватися в тривалості праці; виконувати роботу певної тривалості;

 додержуватись певної послідовності виконання роботи під керівництвом учителя (з чого почну, що зроблю потім, чим закінчу);

 користуватися підрядковими примітками і словником, дидактичним і роздавальним матеріалом, лінійкою і трикутником;

своєчасно готуватися до уроку;

 переключатися з одного виду роботи на інший;

 дбайливо ставитися до своїх і чужих речей;

співпрацювати у парі, групі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

зосереджено слухати вчителя й товаришів, говорити не поспішаючи, чітко, вільно в процесі діалогічного і монологічного мовлення;

 виділяти під час читання та слухання важливі за змістом слова; нове, незрозуміле;

відтворювати послідовність подій і відображених у тексті дій, явищ,

з допомогою вчителя ставити запитання до окремих речень, уривків;

 виконувати творчі завдання (доповнення, перетворення).

Загальнопізнавальні вміння:

 виділяти в предметах ознаки та якості, розрізняючи їх за значущістю (головні, постійно притаманні об’єкту, і другорядні, які за певних обставин можуть з’являтися, а за інших — зникати);

 встановлювати тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами;

визначати з допомогою вчителя найістотніші ознаки у виконуваній роботі;

встановлювати логічну послідовність викладу подій;

застосовувати деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну і часову послідовність);

 виконувати логічне групування об’єктів (за родовими і видовими ознаками, вилучати «зайве» серед чотирьох-п’яти однорідних об’єктів);

виконувати творчі завдання в контексті навчальних завдань і проектів.

Контрольно-оцінні вміння:

 перевіряти результати праці, своєї і товариша, за орієнтирами, даними вчителем (алгоритмічні приписи, словничок, зіставлення зі зразком тощо).

 

3 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

додержуватись встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;

під керівництвом учителя визначати мету роботи і план її виконання;

виконуючи різні види завдань, орієнтуватися у тривалості часу;

тримати в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;

 орієнтуватися в методичному апараті підручника (у змістовому навантаженні основних позначень);

  співпрацювати у парі, групі, колективі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

   говорити в належному темпі, дотримуючись інтонування;

слухати читання, розповідь учителя або товаришів з елементами змістового сортування матеріалу, виділяти нові факти, розпізнавати невідоме;

 відповідати «своїми словами», ставити запитання до тексту, до пояснення вчителя, товаришам під час опитування, переказувати прочитане, зв’язно й послідовно описувати побачене, почуте;

міркувати взаємпов’язаними судженнями (3-4).

Загальнопізнавальні вміння:

виділяти в об’єктах зовнішні і внутрішні ознаки і якості, розрізняти серед них істотні та другорядні;

 порівнювати конкретні об’єкти за різними ознаками (абстрактні за орієнтирами, визначеними вчителем);

робити висновок-узагальнення з допомогою вчителя;

встановлювати послідовність подій та їх причинно-наслідкові зв’язки;

встановлювати зв’язок між причиною і наслідком;

моделювати за зразком і аналогією;

добирати факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй;

 висловлювати рефлексивні судження;

виконувати навчальні творчі завдання (доповнення, розширення, зміна тексту, умов проектування тощо).

Контрольно-оцінні вміння:

користуватися способами перевірки, застосовуючи алгоритми й пам’ятки;

контролювати послідовність виконання роботи, її проміжні та кінцеві результати;

висловлювати оцінні судження щодо якості своєї роботи та інших завдань;

здійснювати взаємоперевірку.

 

4 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

 дотримуватись режиму навчальної діяльності, працювати швидко й зосереджено;

 планувати роботу на день, тиждень, користуватися довідковою літературою;

 оріснтуватися в методичному апараті підручників (розуміти значення всіх символів, кольорових, шрифтових позначень);

розподіляти час для виконання роботи залежно від її мети; цінувати час – власний та інших людей;

 приступати до виконання самостійної роботи після обдумування її послідовності;

співпрацювати у парі, групі, колективі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

розподіляти чітко, послідовно відповідно до мети висловлювання;

міркувати взаємопов’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення, відтворювати інформацію з елементами логічної обробки матеріалу(виділення головної думки, установлення зв’язку між відомим і новим матеріалом тощо);

спілкуватися під час виконання групових і колективних навчальних завдань.

Загальнопізнавальні вміння:

   визначати головне, самостійно робити висновок з поясненням вчителя з тексту;

  користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей об’єкту;

  класифікувати і групувати вивчений матеріал, знаходити і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки;

  доводити правильність певного судження та власної думки;

 моделювати і прогнозувати у контексті навчальних завдань;

користуватися прийомами осмисленого запам'ятовування (план, зіставлення, опорні слова);

 висловлювати рефлексивні судження;

виконувати навчальні творчі завдання (доповнити задачу, продовжити розповідь, відтворити початок розповіді, запропонувати новий спосіб розв’язання, проектування тощо).

Контрольно-оцінні вміння і навички:

оцінювати якість своєї навчальної роботи;

 здійснювати взаємоперевірку;

  контролювати послідовність роботи за самостійно складеним планом;

визначати, які судження завжди правильні, а які – тільки за певних умов чи завжди неправильні;

 знаходити і виправляти фактичні, логічні й стилістичні помилки;

використовувати засвоєні способи перевірки орфограм, задач, різних навчальних дій;

 висловлювати оцінні судження.

Категорія: Навчальнi програми для 1-4 класiв | Додав: Мітіра
Переглядів: 597 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
avatar